O PROJEKCIE

 

 

Projekt SERENE, finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ang. European Space Agency, ESA), ma na celu budowę serwisu doradczego w zakresie uprawy roślin energetycznych, skierowanego do obecnych i przyszłych właścicieli plantacji roślin energetycznych oraz osób i instytucji zaangażowanych w rynek energii odnawialnej.

Informacje pozyskane w trakcie trwania projektu, udostępnione w serwisie, pozwolą na zwiększenie areału upraw roślin energetycznych, a przez to na polepszenie sytuacji ekonomicznej w regionach Polski.

W ciągu dwóch lat trwania projektu dostarczymy Państwu następujące produkty:

  •   mapy plantacji wybranych regionów oraz ich potencjał energetyczny,
  •   mapy obszarów potencjalnych do upraw roślin energetycznych,
  •   opracowanie rekomendowanych upraw i prognoz ich produktywności,
  •   mapy wilgotności gleby i biomasy dla plantacji w wybranych regionach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi wynikami projektu - TUTAJ

 

Informacje te będą dostępne na stronach: farmer.pl, igik.edu.pl, biomasa.org.pl, reo.pl, RG Consulting

Po zakończeniu projektu, w roku 2016, planujemy uruchomienie serwisu bioenergetycznego, działającego na zasadach komercyjnych, opartego na danych satelitarnych, którego celem będzie bieżące monitorowanie plantacji roślin energetycznych oraz dostarczanie aktualnej, rzetelnej informacji zainteresowanym podmiotom na temat wilgotności gleby, potencjału biomasy oraz prognozy plonów, jak również szacunku zysków z plantacji. Produkty dostarczane przez serwis będą dostosowane do potrzeb użytkowników.

 

 

Cele serwisu:

  • Wskazanie dogodnych warunków biogeograficznych celem zwiększenia areału upraw roślin energetycznych i obszarów nieużytkowanych rolniczo, na których uprawa roślin bioenergetycznych jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona.
  • Analizy ekonomiczne dotyczące potencjału biomasy oraz kalkulacja przychodów z już istniejących i nowo zakładanych plantacji.
  • Analizy ekonomiczne opłacalności uprawy biomasy w regionach i możliwości ich sprzedaży. Prognozy przyrostów biomasy energetycznej oraz prognozy plonów.
  • Szacowanie ilości energii otrzymywanej ze ściętej biomasy.
  • Monitoring istniejących upraw energetycznych pod kątem wilgotności gleby i potencjału biomasy.
  • Przekazywanie wyników badań i popularyzacja dobrych praktyk.

 

schemat.png

 

Wyniki Projektu - Produkty:

 

Projekt ma na celu, w ciągu najbliższych dwóch lat, zweryfikować poprawność i przydatność metod teledetekcyjnych do opracowywania produktów wspierających monitorowanie plantacji roślin energetycznych oraz wskazanie potencjalnych gruntów do zakładania nowych plantacji.

 

Poniżej prezentujemy Państwu produkty, które zostaną dostarczone przez Projekt:

 

Produkt

Obszar objęty analizą

Charakter danych

Mapy plantacji roślin energetycznych

Województwa: Mazowieckie, Podlaskie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Opolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie

Mapy obszarów występowania roślin bioenergetycznych: wierzby, topoli, miscanthus, traw, kukurydzy

Mapa obszarów potencjalnych do uprawy roślin energetycznych

Mapa obejmie obszary nieużytkowane rolniczo, dla których przeprowadzona zostanie analiza upraw energetycznych najbardziej predysponowanych do uprawy, spośród: miscanthusa, wierzby, topoli, trawy oraz kukurydzy,

Mapy wilgotności gleby

Dla wybranych plantacji w województwach wymienionych powyżej

Wilgotność: niska, średnia, wysoka

Mapy potencjału biomasy

Ilość ton na hektar, skala dostosowana do uprawy

Mapy prognozy plonów

Ilość ton na hektar, skala dostosowana do uprawy

Raport nt. ilości energii, jaką można pozyskać z plantacji w danym regionie

Województwa wymienione powyżej

Przeliczenie ilości biomasy dostępnej w regionie na jednostki ilości energii

Raport prezentujący oszacowanie zysków z plantacji

Województwa wymienione powyżej

Przeliczenie potencjalnych plonów z plantacji na zyski finansowe

Raport prezentujący bilans popytu i podaży na biomasę energetyczną w regionach

Województwa wymienione powyżej

Bilans pozwoli na oszacowanie ilości biomasy jaką należałoby wyprodukować w regionie, żeby zaspokoić potrzeby okolicznych odbiorców (reedukacja kosztów transportu)

Raport o obszarach predysponowanych do uprawy roślin energetycznych

Województwa wymienione powyżej

Mapa obszarów potencjalnie przydatnych do uprawy roślin energetycznych uzupełniona zostanie analizą warunków glebowo-klimatycznych i wskazaniem upraw najbardziej predysponowanych do uprawy

 

 

 

 

 

Nasze działania:

dzialania.png


 

esa.jpg